Ketenregeling

De ketenregeling houdt kort gezegd het volgende in. Bij meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd (de keten) zal na een bepaalde in de wet genoemde periode de laatste overeenkomst overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Verder is het zo, dat als er meer dan drie overeenkomsten voor bepaalde tijd binnen die in de wet genoemde tijd zijn geweest, de vierde overeenkomst voor onbepaalde tijd is.

De zwakste schakel maakt de keten

Deze regeling bestaat al even, maar heeft niet opgeleverd wat door de wetgever werd beoogd. Beoogd werd, dat werknemers snel na één of meerdere overeenkomsten voor bepaalde tijd in een vast dienstverband aangenomen zouden worden. Veel werkgevers en werknemers besloten om de keten van inhuur voor een korte tijd te onderbreken om vervolgens weer een overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan.

Tot 1-7-2015 is het zo, dat als een reeks langer dan drie jaar (inclusief eventuele tussenpozen) duurt, dan wordt de laatst gesloten overeenkomst automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt eveneens als er meer dan drie arbeidsovereenkomsten achter elkaar zijn gesloten en de periode van drie jaar is nog niet overschreden. De laatste (de vierde dus) wordt dan ook omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Vanaf 1-7-2015 geldt dat, als een reeks langer dan twee jaar (inclusief eventuele tussenpozen) duurt, dan wordt de laatst gesloten overeenkomst automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt eveneens als er meer dan drie arbeidsovereenkomsten achter elkaar zijn gesloten en de periode van twee jaar is nog niet overschreden. De laatste (de vierde dus) wordt dan ook omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Een uitzondering geldt voor een opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van drie maanden volgend op een overeenkomst voor bepaalde tijd van 24 maanden. Dan is er geen sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor die overeenkomst van drie maanden. Bij een langere overeenkomst wel.

Een andere uitzondering geldt voor arbeidsovereenkomsten met jongeren onder de 18 jaar die minder dan 12 uur per week werken en voor arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten omwille van educatie en/of Beroeps Begeleid Leer trajecten, mits dit in de CAO opgenomen is. Hiervoor geldt de ketenregeling niet.

Onderbrekingstermijn

Tot 1 juli 2015 is het mogelijk een medewerker die minimaal drie maanden niet in dienst is geweest, weer aan het begin van de keten te laten instromen. Dit betekent dat een medewerker die op 31-1-2015 drie jaar werkzaam was bij een bedrijf via arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en per 31-1-2015 uit dienst gaat, dat bij het opnieuw aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op of na 1-5-2015 er weer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan mogen worden, zonder consequenties.
Vanaf 1-7-2015 wordt de periode tussen twee contracten waardoor de keten wordt onderbroken, verlengd naar zes maanden. Dit betekent dat een medewerker een half jaar uit dienst moet zijn voor hij/zij weer aan het begin van de keten zal kunnen instromen.

Opvolgend werkgeverschap

Eenzelfde onderbrekingstermijn zal vanaf 1-7-2015 gelden voor opvolgend werkgeverschap. Hiervan is sprake wanneer werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn.

Voorbeeld: in de situatie dat een werkgever vaste medewerkers over wil laten nemen door een uitzendbureau, of andersom, dan is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Indien de wens is om een medewerker weer aan het begin van de keten in te laten stromen, moet de medewerker ook in een dergelijke situatie minimaal zes maanden uit dienst zijn geweest.

Als een bestaande CAO iets zegt over de onderbrekingstermijn tussen twee contracten, blijven de bepalingen uit de CAO geldig tot de einddatum van de CAO, of uiterlijk tot 1-7-2016. Na deze datum is het niet meer mogelijk om bij CAO af te wijken van de onderbrekingstermijn. Dan zal de onderbrekingstermijn dus altijd minimaal zes maanden moeten zijn.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Op 31-12-2014 loopt Pauls arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar af bij werkgever X. Werkgever X besluit Paul nog een jaarcontract aan te bieden. Dat contract loopt van 1-1-2015 t/m 31-12-2015. Aan het eind van dit contract is Paul in de keten twee jaar in dienst geweest op contracten voor bepaalde tijd. Het volgende arbeidscontract dat werkgever X met Jan zal mogen afsluiten zal een contract voor onbepaalde tijd moeten zijn.

Voorbeeld 2

Op 31-5-2015 loopt Rachels arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af, na 1,5 jaar in dienst te zijn geweest, bij werkgever X . Werkgever X besluit Rachel nog een contract voor bepaalde tijd aan te bieden met de duur van 1 jaar. Dit contract zal lopen van 1-6-2015 t/m 31-5-2016. Op 31-5-2016 is Rachel 2,5 jaar in dienst bij werkgever X. Omdat het laatste contract van Rachel vóór 1-7-2015 is afgesloten, gelden de oude regels voor wat betreft de start en duur van de keten. Dat wil zeggen, dat er na 30-11-2015 nog geen sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is. Ook op 31-5-2016 is daar nog geen sprake van. Het volgende contract wat werkgever aan zal kunnen bieden, zal wel een arbeidscontract voor onbepaalde tijd gaan worden, want Rachel is in de keten langer dan twee jaar in dienst geweest.

Voorbeeld 3

Hans werkt bij werkgever X achtereenvolgens op twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van een jaar tot 1-5-2015. Hierna wordt hij gedurende vier maanden niet ingehuurd (onderbrekingstermijn). Werkgever X biedt hem een contract voor bepaald tijd van een jaar aan vanaf 1-9-2015. Het volgende contract zal het vierde contract in de keten zijn (keten korter dan zes maanden onderbroken) en zal voor onbepaalde tijd zijn.

Voorbeeld 4

Op 1-8-2015 sluit werkgever X met Chris een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 10 maanden. Vervolgens wordt op 1-6-2016 Chris na afloop van deze overeenkomst vijf maanden niet ingehuurd door werkgever X. Dat wil zeggen er is een onderbreking korter dan zes maanden. Hierna wordt Chris op 1-11-2016 weer ingehuurd op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 10 maanden, dus tot 1-9-2017 door werkgever X. Op 1-8-2017 is er echter sprake van het overschrijden van de termijn van twee jaar en omdat de keten niet is onderbroken is er vanaf dat moment sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Let op: In deze voorbeelden wordt uitgegaan van geen speciale uitzondering regeling in een CAO.

Vragen?

De ketenregeling bestaat al een tijd, maar de overgangsregels zijn soms best lastig. Hebt u een geval dat u met behulp van de informatie en deze voorbeelden niet kunt oplossen, vul dan onderstaand contactformulier in.

vraag-en-antwoord