Aanpassingen WWZ

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in record tempo ingevoerd. Nu komt langzamerhand meer zicht op de effecten die deze wetgeving met zich meebrengt. Kort na de inwerkingtreding van de wetgeving  zijn er al een tweetal aanpassingen in de maak.

Wet werk en Zekerheid_0

De eerste ziet op de sectoren waar er veel gebruik gemaakt wordt van seizoenarbeiders. De tweede op de effecten in de sportsector door de WWZ.

In dit artikel wordt kort weergegeven wat de knelpunten waren en hoe voorzien wordt in een oplossing.

Seizoenarbeid en transitievergoeding

Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenwerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden. Voor de aanbiedingsbrief aan de kamer, waarmee dit werd aangekondigd, klik hier.

Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. De hoogte daarvan wordt bepaald door de gewerkte periodes van vóór 1 juli 2015.

Door een te treffen overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 – met een onderbreking korter dan zes maanden – mee voor de transitievergoeding. Zo wordt voorkomen dat werkgevers door de opbouw van de transitievergoeding werknemers niet meer aannemen. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van vóór 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie maanden. Dat sluit ook aan bij het overgangsrecht voor de ketenbepaling.

Verder wordt geregeld dat de transitievergoeding niet direct betaald hoeft te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan. Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever na 1 juli 2015 meteen na afloop van een tijdelijk contract een transitievergoeding verschuldigd zal zijn.

Als een tijdelijke werknemer binnen maximaal zes maanden na het aflopen van zijn tijdelijk contract een vast contract krijgt dat ingaat op of na 1 juli 2015, telt ook de periode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen mee als tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met een periode van maximaal drie maanden. In ruil daarvoor krijgt de werknemer dan de zekerheid van een vast contract.

Sportsector

Voor de betaald voetbal sector heeft de minister vastgesteld, dat de toepassing van de ketenbepaling tot onaanvaardbare consequenties zou leiden en het voortbestaan van de sector in het geding zou komen. Dit geldt met name voor de functies van contractspeler en trainer/coach in het betaald voetbal. Naar de mening van de minister voldoen deze functies aan de gestelde voorwaarden in de wet om in aanmerking te komen voor aanwijzing voor uitzondering via een ministeriële regeling.

Bij cao kan de ketenbepaling buiten toepassing worden verklaard voor functies die bij ministeriële regeling zijn aangewezen. Deze functies dienen aan beide volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het is voor die functies in een bedrijfstak reeds bestendig gebruik om de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;
  • Het is vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering als van die functies noodzakelijk om de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet zijnde uitzendovereenkomsten.

De uitzondering bij ministeriële regeling voor de functie van speler en trainer in het betaald voetbal is gestoeld op de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering in het betaald voetbal en de schade die de onverkorte toepassing van de ketenbepaling voor die sector teweeg zou brengen.

Wat betreft de amateursport heeft de minister niet een dergelijk besluit genomen. Hij staat er welwillend tegenover om een vergelijkbare toets te doen, zoals bij de betaald voetbalsector, ten aanzien van de consequenties voor de bedrijfsvoering, mocht een verzoek om uitzondering op de toepassing van de ketenbepaling gedaan worden.

Voor een de totale tekst en overwegingen van de minister, mede naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer, klik hier.

Meer weten?

Kijk voor de uitgebreidere informatie en over de achtergronden van de WWZ op de site onder WWZ.

Leuk? Deel: share

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, waar de laatste informatie over JuridischEHBO wordt gemeld en ook de laatste blogs via onderstaand formulier.