NOW

Weekend werken

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

In dit artikel een nadere uitwerking van de tijdelijke noodmaatregel om werkgevers getroffen door de Corona crisis te helpen om salaris door te kunnen betalen aan hun werknemers. Deze maatregel is in de plaats gekomen voor de regeling Werktijdverkorting (Wtv), die is stopgezet. Voor de wettelijke basis zie de informatie van de Rijksoverheid. De maatregel wordt uitgevoerd door Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV). Voor de basisinformatie van UWV zie hier.

De NOW is een steunregeling die bedrijven in staat moet stellen de komende maanden het loon van hun personeel door te betalen. Er wordt verwacht dat uiteindelijk tot wel 150.000 Ondernemingen een beroep zullen doen op deze regeling! Doel van de regeling is het voorkomen van werkloosheid van vaste én flexibele krachten!

De basis

De NOW is bedoeld als regeling ter tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu acuut omzetverlies lijden door de buitengewone omstandigheden (Corona).
De tegemoetkoming ziet alleen op betaling van de loonkosten (dus niet reiskosten, studiekosten, premies WW/WIA).
Als voorwaarde geldt dat gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies wordt geleden (en dat aannemelijk gemaakt kan worden).
De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag van maximaal 90 procent van de loonsom, naar rato van de omzetdaling
De regeling kent een duur van drie maanden, maar met ruimte voor een eventuele verlenging van drie maanden en met een terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

Aanvragen kunnen vanaf 6 april bij UWV digitaal ingediend worden. UWV zal binnen twee tot vier weken na de aanvraag, op basis van de aanvraag een voorschot van 80% verstrekken te betalen in ten hoogste drie termijnen.

Verplichtingen

De werkgever heeft wel wat verplichtingen. De belangrijkste daarvan is de loonsom zoveel als mogelijk gelijk te houden en dus niet tot ontslag over te gaan. Dit houdt ook in dat men in principe en zo veel als mogelijk flexkrachten behouden!
Vanaf 18 maart 2020 géén ontslagaanvraag bij UWV indienen wegens bedrijfseconomisch redenen tijdens de meetperiode. Indien dat wel gedaan wordt, dan heeft dat consequenties voor het reeds vastgestelde en misschien reeds betaalde toegekende tegemoetkoming.
Een werkgever heeft een informatieplicht naar de Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging of de medewerkers over het doen van een aanvraag voor deze regeling.

Berekening omzetverlies

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat er in een periode van drie aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% is. Deze periode kan beginnen op 1 maart, 1 april of 1 mei. Daarvoor geldt het volgende:

  • 1 maart: geef dan het percentage omzetverlies door aan UWV over maart, april en mei;
  • 1 april: geef dan het percentage omzetverlies door aan UWV over april, mei en juni;
  • 1 mei: geef dan het percentage omzetverlies door aan UWV over mei, juni en juli.

De berekening van het omzetverlies is gebaseerd op de totale omzet van 2019 en deze door 4 te delen. Hiermee wordt de gemiddelde omzet over drie maanden vastgesteld en deze gemiddelde omzet dien je te vergelijken met de verwachte omzet voor een van de periodes hierboven genoemd.
Als het bedrijf is gestart na 1 januari 2019 of zelfs pas in begin 2020, dan geldt er een andere berekening. In deze situatie is het goed om in contact te treden met UWV.

Berekening tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de loonsom van januari 2020. De berekening van de tegemoetkoming gaat als volgt. Het totale sv-loon dat wordt betaalt aan alle werknemers die in dienst zijn, zowel met een vast als met een flexibel contract. Hiervoor wordt gekeken naar de loonaangifte gegevens zoals die bij UWV bekend zijn op 15 maart 2020. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538,- per maand. Als de loonsom van januari 2020 nog niet bekend is, dan wordt uitgegaan van de loonsom van november 2019.

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt vervolgens de totale loonsom van januari verhoogd met 30% (dit ter compensatie van de werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld). Vervolgens wordt X procent van de verhoogde loonsom genomen, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies.

De tegemoetkoming per maand is 90% van het percentage vervolgens wordt 80% van de tegemoetkoming betaald als voorschot. Dit voorschot wordt dan 3 maanden lang iedere maand betaald. Voor een berekeningsvoorbeeld zie de website van UWV.

Definitieve vaststelling

De definitieve tegemoetkoming wordt achteraf door UWV berekent aan de hand van het definitieve omzetverlies. Het definitieve omzetverlies en aan de hand daarvan de gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020. Is dit hoger dan de loonsom van januari, dan wordt de loonsom van januari gebruikt.
De definitieve tegemoetkoming wordt afgezet tegen het voorschot dat UWV heeft betaald. Als het definitieve omzetverlies lager was dan het voorschot, dan is te veel betaald en dat wat te veel betaald dient terug betaald te worden. Bij een definitief omzetverlies dat hoger was dan eerst berekend, dan kan er een nabetaling aan de orde is.

Ter controle dient er achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies ingediend te worden. Wij laten nog op onze website weten hoe u deze verklaring moet aanleveren. UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen en dus tot nabetaling dan wel terugvordering over gaan.

Aanpassing arbeidsvoorwaarden

Naast de tegemoetkoming die aangevraagd kan worden, is voor te stellen dat er nog meer maatregelen nodig zijn om de onderneming boven water te houden. Zo kan gedacht worden aan wijziging van de arbeidsvoorwaarden (7:611 en 7:613 BW). Het voert iets te ver om daar uitgebreid op in te gaan. Ik volsta met de opmerking dat er hierbij sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer om geen misbruik hiervan te maken, maar dat vooral het belang van (het voortbestaan van) de onderneming door beiden voor ogen gehouden dient te worden in deze bijzondere omstandigheden. Voor meedenken over de (on)mogelijkheden is het goed om juridisch advies te vragen.

Slot

Deze blog kan niet volledig zijn. Goed is om de site van UWV in de gaten te houden. Voor degene die meer visueel ingesteld is kun je ook deze video van UWV  bekijken.

Laatste nieuws is dat de NOW waarschijnlijk ook voor de periode na 1 juni wordt opengesteld. Vermoedelijk (ten tijde van het schrijven van deze aanpassing op deze blog) zullen er wel iets andere voorwaarden gaan gelden (met name het verbod op ontslag van personeel en een boete daarvoor, zou kunnen gaan vervallen). Zodra meer bekend wordt dat hier gemeld.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.